• 02-744-9055

  • Sale@panfoods.net

  • 400 ถนนสรรพาวุธ

  • แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มสินค้าในการรับพัฒนาสินค้า (OEM)

บริษัท มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มานาน กว่า 20 ปี ในการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม ด้วยเครื่องจักรที่มาตรฐาน และ ได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น ตัวอย่าง (Sample) • Fruit juice as 100% frui...

View Detail

กลุ่มซอส และน้ำจิ้มต่างๆ

กลุ่มสินค้าในการรับพัฒนาสินค้า (OEM)

บริษัท มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มานาน กว่า 20 ปี ในการผลิตสินค้ากลุ่มซอสจิ้มต่างๆ เช่น น้ำจิ้มไก่, น้ำจิ้มแจ่ว, ซอสผัด ด้วยเครื่องจักรที่มาตรฐาน และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลาก รวมถึงยังได้รับมาตรฐานการผลิตต่างๆ เช่น BRC, GMP, H...

View Detail

กลุ่มน้ำสลัด

กลุ่มสินค้าในการรับพัฒนาสินค้า (OEM)

บริษัท มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มานาน กว่า 20 ปี ในการผลิตสินค้ากลุ่มน้ำสลัด เพื่อการส่งออก และ สามารถพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเครื่องจักรที่มาตรฐาน และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่หลาก รวมถึงยังได้รับมาตรฐาน...

View Detail

กลุ่มเครื่องแกง

กลุ่มสินค้าในการรับพัฒนาสินค้า (OEM)

บริษัท มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มานาน กว่า 20 ปี ในการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องแกง ทั้งเครื่องแกงไทย และ เอเชีย เพื่อการส่งออก และ สามารถพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเครื่องจักรที่มาตรฐาน และรูปแบบของบรรจุภัณ...

View Detail

กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จ และ ชุดอาหาร

กลุ่มสินค้าในการรับพัฒนาสินค้า (OEM)

บริษัท มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มานาน กว่า 20 ปี ในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จ และ ชุดอาหารพร้อมปรุง ทั้ง อาหารไทย และ อาหารเอเชีย เพื่อการส่งออก และ สามารถพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเครื่องจักรที่...

View Detail
widget